תקנון הקורסים ותוכניות הליווי

DESIGN.KON

הערות כלליות:

  • חלק משיטות העבודה בקורס מבוססות על ידע באקסל excel.
  • אין הכרח בידע מקדים בתוכנת אוטוקאד.
  • הקורס מיועד למעצבים ולמעצבות כאחד.
  • ההשתתפות בקורס והרכישה באתר מוגבלות לגיל 18 ומעלה.
  • תקנון הקורס מפורט בהמשך. תשלום דמי הקורס מהווה אישור התקנון והסכמה לתנאיו.

תקנון הקורס ותנאי רכישה וביטול:

הכללים להלן הינם תנאי ההסכם בין מנהלת ומדריכת הקורס DESIGN.KON , סיון קונוולינה (להלן: “מנהלת הקורס”) ובין משתתפי/ות הקורס (להלן: “משתתפ/ת”). 

1. הקורס מורכב משיעורים מוקלטים וממפגשים און-ליין (להלן: “זום לייב”).

2. השיעורים המוקלטים ייפתחו לצפיה בבוקר כל אחד מתאריכי הקורס הנקובים בדף הנחיתה, עד לשעה 9.00, ומאותו רגע יהיו זמינים לצפיה לכל משתתפ/ת ללא הגבלת זמן.

3. מפגשי הזום לייב יתקיימו בין השעה 10.00 ל-12.00 בכל אחד מהתאריכים הנקובים בדף הנחיתה של הקורס, באמצעות אפליקציית ZOOM. במידה שכתוצאה מכוח בלתי צפוי לא ניתן יהיה לקיים את המפגשים באמצעות “זום” – יחודשו המפגשים באמצעות אפליקציה/מדיה אחרת בהקדם האפשרי.

4. מספר המקומות בקורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתה של מנהלת הקורס.

5. מועדי הקורס ושעות פתיחת השיעורים נתונים להחלטתה של מנהלת הקורס. ייתכנו שינויים למועדי הקורס ושעותיו בשל אילוצים חיצוניים או טכניים.

6. למנהלת הקורס שמורה הזכות להפסיק את פעילותו/ה של משתתפ/ת בשל התנהגות בלתי הולמת ו/או הפרת כללי הקורס ו/או מכל סיבה שמונעת את התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק למשתתפ/ת החזר כספי כלשהו, ותמנע ממנו/ה הגישה לאתר הקורס.

7. מנהלת הקורס רשאית לבטל את הקורס בכל שלב שהוא, לפני תחילת הקורס או לאחר תחילתו, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה הודעה תימסר בכתב לכל משתתפ/ת ויינתן החזר כספי מלא של התשלומים שכבר בוצעו לכל משתתפ/ת וכן תבוטל גביית יתרת התשלומים באשראי. זיכוי המשתתפ/ת במלוא הסכום יוסדר לכל היותר תוך 14 יום ממועד ההודעה על ביטול הקורס.

8. תנאי ביטול רישום לקורס:

  • על ביטול בהודעה בכתב עד 14 ימים טרם מועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 5% מהסכום 
  • על ביטול בהודעה בכתב מ-13 ימים ועד 7 ימים טרם מועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 50% מהסכום
  • על ביטול בהודעה בכתב 6 ימים ומטה ממועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 100% מהסכום

כל הודעת ביטול שלא נעשתה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, לא תחשב הודעת ביטול ולא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי. לעניין זה – כתובת הדוא”ל של מנהלת הקורס הינה: sivan@sivankon.co.il.

זיכוי המשתתפ/ת בחלק היחסי של הסכום על פי התנאים לעיל – יוסדר לכל היותר תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על ביטול הרישום. 

9. ביטול הרישום לקורס מצד משתתפ/ת לאחר תחילת הקורס, מכל סיבה שהיא, לא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי.

10. היעדרות משיעורי הזום לייב או מחלקם – מכל סיבה שהיא – לא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי.

11. קושי או מכשול טכני אצל המשתתפ/ת, שבגינו המשתתפ/ת לא יכול/ה לצפות בשיעורים המוקלטים – לא יזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי.

12. משתתפ/ת שמנוע/ה מלהשתתף באחד ממפגשי הזום לייב או בחלק ממפגש – י/תוכל להשלים את המפגש שהוחסר במחזור הקורס הבא, בתיאום עם מנהלת הקורס ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

13. הקורס יועבר בהנחיית מנהלת הקורס ו/או צוות הדרכה מטעמה.

14. הודעות ועדכונים בנוגע לתכני הקורס ולמועדי המפגשים יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת וואטסאפ ייעודית שתפתח למחזור הקורס הרלוונטי ותכלול את משתתפי/ות המחזור הזה בלבד. 

15. למען הסר ספק, קבוצת הוואטסאפ הינה ערך בונוס לקורס ואינה מחייבת את מנהלת הקורס במענה/תגובה לתכנים בקבוצה.

16. במקרה של ביטול רישום, לא יועברו למשתתפ/ת שום חומרים ו/או תכנים נוספים, והוא/היא יוסר/תוסר מאתר הקורס, מקבוצת הוואטסאפ של הקורס ומרשימת הדיוור ללא הודעה מוקדמת.

17. למנהלת הקורס קניין רוחני וזכויות יוצרים על כל חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים כוללות כל תוכן אשר מועבר על ידי מנהלת הקורס ו/או מטעמה, לרבות: מצגות הקורס, תכני הקורס, סיורי הקורס, מבנה הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים וכן כל חומר ממותג, לרבות רעיונות ונהלים הקשורים בהוצאת הקורס לפועל.

18. מנהלת הקורס רשאית להשתמש בהקלטות המפגשים כראות עיניה, לכל מטרה שהיא, ובלבד שתשמור על פרטיותן של המשתתפות ו/או תקבל את הסכמתן לפרסום פרטיהן.

19. אין לצלם, להקליט או להסריט בצורה מלאה או חלקית – אף אחד מרכיבי הקורס המפורטים בסעיף 17 ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מנהלת הקורס, גם לא למטרות שימוש אישי.

20. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, לפרסם, להעביר לצד שלישי או להציג בפומבי, בצורה מלאה או חלקית – אף אחד מרכיבי הקורס המפורטים בסעיף 17 ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מנהלת הקורס.

21. אין להפיץ, להקליט, לצלם, להעביר או לחשוף לצד שלישי – באופן פרטי או בפומבי – שום תוכן מתוך קבוצת הוואטסאפ של הקורס, לרבות שמות המשתתפים/ות, תכתובות ותמונות.

22. למעט כלי התמחור ורשימת הקבצים הפתוחים המופיעה בדף הנחיתה של הקורס – שאר החומרים לא יועברו למשתתפ/ת כקבצים דיגיטליים, אלא לפי שיקול דעתה של מנהלת הקורס.

22. כל משתתפ/ת תקבל קלסר קורס ובו כל חומרי הקורס, בהתאם למסלול שבחרה.

23. החומרים יישלחו למשתתפ/ת באמצעות שליח בסמוך למועד תחילת הקורס – לכתובת המגורים או לנקודת האיסוף הקרובה ביותר – על פי מגבלות שירות השליחויות. 

24. משתתפ/ת שנרשמ/ה לקורס פחות מ-7 ימים לפני מועד התחלתו – עשוי/ה לקבל את החומרים לאחר מועד התחלת הקורס.

25. הקבצים הפתוחים הכלולים בקורס ניתנים להורדה כחלק ממערך השיעורים אליו הם משתייכים, ולא ניתנים להורדה לפני מועד השיעור.

26. כל משתתפת בקורס זכאית לפגישת “זום” אישית בת 45 דקות עם מנהלת הקורס. ניתן לממש את הפגישה עד 6 חודשים מיום סיום הקורס. הפגישה מיועדת לייעוץ מקצועי בלבד, הקשור בתכני הקורס או בתכנים מקבילים מתוך פרויקטים אישיים של המעצבת.

27. תרגילי בית ניתן לשלוח לבדיקת מנהלת הקורס עד חודש ממועד סיום הקורס.

28. הקלטות של מפגשי זום לייב יהיו זמינות לצפיה עד חודש ממועד סיום הקורס ולאחר מכן יימחקו.

29. מנהלת הקורס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בתכני הקורס או חומריו הנלווים. האמור בקורס או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מומחה. כל מידע מקצועי שיועבר בקורס ו/או בקבוצת הוואטסאפ – מבוסס על נסיונה של מנהלת הקורס ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מומחה בתחום הרלוונטי. האחריות על השימוש במידע שנמצא בתכני הקורס או בקבוצת הוואטסאפ הוא על המשתמש/ת בלבד.

30. תשלום דמי הקורס מהווה הסכמה לכל הכללים והתנאים לעיל.

31. ט.ל.ח

FOCUS.KON

הכללים להלן הינם תנאי ההסכם בין מנהלת ומדריכת התוכנית (להלן: “הקורס”) FOCUS.KON – סיון קונוולינה (להלן: “מנהלת הקורס”) ובין משתתפי/ות התוכנית (להלן: “משתתפ/ת”).

1. הקורס מורכב משיעורים מוקלטים וממפגשים און-ליין (להלן: “זום לייב”).

2. השיעורים המוקלטים ייפתחו לצפיה בבוקר כל אחד מתאריכי הקורס הנקובים בדף הנחיתה, עד לשעה 9.00, ומאותו רגע יהיו זמינים לצפיה לכל משתתפ/ת ללא הגבלת זמן.

3. מפגשי הזום לייב יתקיימו בכל אחד מהתאריכים הנקובים בדף הנחיתה של הקורס (שעות המפגשים יפורסמו לאחר סגירת ההרשמה), באמצעות אפליקציית ZOOM. במידה שכתוצאה מכוח בלתי צפוי לא ניתן יהיה לקיים את המפגשים באמצעות “זום” – יחודשו המפגשים באמצעות אפליקציה/מדיה אחרת בהקדם האפשרי.

4. מספר המקומות בקורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתה של מנהלת הקורס.

5. מועדי הקורס ושעות פתיחת השיעורים נתונים להחלטתה של מנהלת הקורס. ייתכנו שינויים למועדי הקורס ושעותיו בשל אילוצים חיצוניים או טכניים.

6. למנהלת הקורס שמורה הזכות להפסיק את פעילותו/ה של משתתפ/ת בשל התנהגות בלתי הולמת ו/או הפרת כללי הקורס ו/או מכל סיבה שמונעת את התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק למשתתפ/ת החזר כספי כלשהו, ותמנע ממנו/ה הגישה לאתר הקורס.

7. מנהלת הקורס רשאית לבטל את הקורס בכל שלב שהוא, לפני תחילת הקורס או לאחר תחילתו, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה הודעה תימסר בכתב לכל משתתפ/ת ויינתן החזר כספי מלא של התשלומים שכבר בוצעו לכל משתתפ/ת, וכן תבוטל גביית יתרת התשלומים באשראי. זיכוי המשתתפ/ת במלוא הסכום יוסדר לכל היותר תוך 14 יום ממועד ההודעה על ביטול הקורס.

8. תנאי ביטול רישום לקורס מצד משתתפ/ת:

על ביטול בהודעה בכתב עד 14 ימים טרם מועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 5% מהסכום
על ביטול בהודעה בכתב מ-13 ימים ועד 7 ימים טרם מועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 50% מהסכום
על ביטול בהודעה בכתב 6 ימים ומטה ממועד פתיחת הקורס – יחולו דמי ביטול של 100% מהסכום
כל הודעת ביטול שלא נעשתה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, לא תחשב הודעת ביטול ולא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי. לעניין זה – כתובת הדוא”ל של מנהלת הקורס הינה: sivan@sivankon.co.il.

זיכוי המשתתפ/ת בחלק היחסי של הסכום על פי התנאים לעיל – יוסדר לכל היותר תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על ביטול הרישום.

9. ביטול הרישום לקורס מצד משתתפ/ת לאחר תחילת הקורס, מכל סיבה שהיא, לא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי.

10. היעדרות משיעורי הזום לייב או מחלקם – מכל סיבה שהיא – לא תזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי או בזכאות לנכוח בשיעורי השלמה כלשהם.

11. קושי או מכשול טכני אצל המשתתפ/ת, שבגינו המשתתפ/ת לא יכול/ה לצפות בשיעורים המוקלטים ו/או במפגשי הזום/לייב – לא יזכה את המשתתפ/ת בהחזר כספי.

12. מפגשי הזום לייב כוללים פעילות קבוצתית של משתתפות הקורס ב”חדרים”. הרכב המשתתפות בכל קבוצה נתון לשיקולה הבלעדי של מנהלת הקורס.

13. הקורס יועבר בהנחיית מנהלת הקורס ו/או צוות הדרכה מטעמה.

14. הודעות ועדכונים בנוגע לתכני הקורס ולמועדי המפגשים יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת וואטסאפ ייעודית שתפתח למחזור הקורס הרלוונטי ותכלול את משתתפי/ות המחזור הזה בלבד.

15. למען הסר ספק, קבוצת הוואטסאפ הינה ערך בונוס לקורס ואינה מחייבת את מנהלת הקורס במענה/תגובה לתכנים בקבוצה.

16. במקרה של ביטול רישום, לא יועברו למשתתפ/ת שום חומרים ו/או תכנים נוספים, והוא/היא יוסר/תוסר מאתר הקורס, מקבוצת הוואטסאפ של הקורס ומרשימת הדיוור ללא הודעה מוקדמת.

17. למנהלת הקורס קניין רוחני וזכויות יוצרים על כל חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים כוללות כל תוכן אשר מועבר על ידי מנהלת הקורס ו/או מטעמה, לרבות: מצגות הקורס, תכני הקורס, סיורי הקורס, מבנה הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים וכן כל חומר ממותג, לרבות רעיונות ונהלים הקשורים בהוצאת הקורס לפועל.

18. מנהלת הקורס רשאית להשתמש בהקלטות המפגשים כראות עיניה, לכל מטרה שהיא, ובלבד שתשמור על פרטיותן של המשתתפות ו/או תקבל את הסכמתן לפרסום פרטיהן.

19. אין לצלם, להקליט או להסריט בצורה מלאה או חלקית – אף אחד מרכיבי הקורס המפורטים בסעיף 17 ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מנהלת הקורס, גם לא למטרות שימוש אישי.

20. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, לפרסם, להעביר לצד שלישי או להציג בפומבי, בצורה מלאה או חלקית – אף אחד מרכיבי הקורס המפורטים בסעיף 17 ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מנהלת הקורס.

21. אין להפיץ, להקליט, לצלם, להעביר או לחשוף לצד שלישי – באופן פרטי או בפומבי – שום תוכן מתוך קבוצת הוואטסאפ של הקורס, לרבות שמות המשתתפים/ות, תכתובות ותמונות.

22. הקורס כולל פורמטים, דפי עבודה, טבלאות וצ’ק-ליסטים שונים. העברתם כקבצים פתוחים או כקבצי PDF הינה לפי שיקול דעתה של מנהלת הקורס בלבד.

22. כל משתתפ/ת תקבל קלסר קורס ובו דפים לכתיבה ולסיכום חומרי השיעור. תוכן הקלסר לשיקול דעתה של מנהלת הקורס, והוא אינו כולל את מצגות השיעורים המוקלטים.

23. קלסר הקורס יישלח לכל משתתפ/ת באמצעות שליח בסמוך למועד תחילת הקורס – לכתובת המגורים או לנקודת האיסוף הקרובה ביותר – על פי מגבלות שירות השליחויות.

24. משתתפ/ת שנרשמ/ה לקורס פחות מ-7 ימים לפני מועד התחלתו – עשוי/ה לקבל את החומרים לאחר מועד התחלת הקורס.

25. הקבצים הפתוחים הכלולים בקורס ניתנים להורדה כחלק ממערך השיעור אליו הם משתייכים, ולא ניתנים להורדה לפני מועד השיעור.

26. כל משתתפת בקורס זכאית ל-3 פגישות “זום” אישיות, בנות 45 דקות כל אחת, עם מנהלת הקורס. הזכאות לפגישות האישיות הינה לאורך הקורס במהלך מועדי קיום הפגישות האישיות בלבד (המועדים יפורסמו לאחר סגירת ההרשמה לקורס). למשתתפ/ת שלא השתבצ/ה לפגישה אישית במועדים הרלוונטיים – לא תהיה זכאות לשריון פגישה במועד אחר או להחזר כספי בגין פגישה שלא נוצלה. הפגישה מיועדת לייעוץ עסקי בלבד, הקשור בתכני התוכנית.

27. משימות בית ניתן לשלוח לקבלת משוב ממנהלת הקורס עד חודש ממועד סיום הקורס. הזמן עד קבלת המשוב תלוי בפניותה של מנהלת הקורס באותה עת.

28. מנהלת הקורס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למשתתפ/ת כתוצאה משימוש בתכני הקורס או חומריו הנלווים. כל מידע, שיטה והנחיה שיועברו בקורס ו/או בקבוצת הוואטסאפ של הקורס – מבוססים על נסיונה של מנהלת הקורס בלבד ואינם מהווה תחליף לחוות דעת מומחה בתחום הרלוונטי. האחריות על השימוש בהמלצות מנהלת הקורס ובשיטותיה הוא על המשתתפ/ת בלבד.

29. תשלום דמי הקורס מהווה הסכמה לכל הכללים והתנאים לעיל.

30. ט.ל.ח

כניסה מהירה באמצעות חשבון גוגל/פייסבוק

או – 
כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה